STANDARTLAR

Avrupa mevzuatı ve standartları

Personel için koruyucu ekipmanlarla ilgili Avrupa Direktiflerinde, ekipman ve kullanıcılarının uyması gereken kurallar belirtilmektedir.
Bu standartlar, bu kurallara uygun teknik şartnameler hazırlamak için kullanılmaktadır.

89/656/EEC Direktifinde (kullanım) işverenlerin çalışanlarının kullanımı için sağlamaları gereken Kişisel Koruyucu Ekipmanlar belirtilmektedir.   

89/868/EEC Direktifinde Avrupa Birliği ülkelerinde koruyucu eldivenlerin pazarlanmasıyla ilgili temel kurallar verilmektedir. 

Tüm MAPA Professionnel serisi bu temel kurallarla uyumludur ve CE ibaresini taşır.
 
 

CE sertifikasyon kategorileri

Kategori 1: İmalatçı firma, ürünlerinin bu Direktifin temel kurallarına uygun olmasından sorumludur.

Kategori 2: Onaylanmış kuruluştan alınan uygunluk belgesi.

Kategori 3: Onaylanmış kuruluşun imalatçının tesislerinde düzenli üretim denetimleri ve uygunluk belgesi.

 

 

 

 

 

Piktogramlar

 

       

Gıda teması ile ilgili Avrupa yönetmelikleri

 

No. 1935/2004 sayılı Avrupa yönetmeliği

1935/2004 sayılı Avrupa yönetmeliği gıda maddeleri ile temas etmesi amaçlanan maddeler ile ilgilidir. Bu yönetmelik bazı tanımlar yapmakta ve özetler sunmaktadır, ancak aynı zamanda üye ülkeler tarafından daha özel önlemlerin alınabileceğini belirtmektedir. Bu aşamalar ulusal aşamalar ile tamamlanabilir.

Genel şartları tanımlamaktadır…

“Bu ilke gıda maddeleri ile direkt veya dolaylı olarak temas etmesi amaçlanan herhangi bir maddenin insan sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde yeterli miktardaki maddelerin gıda maddesine aktarılmasını veya gıda maddesinin yapısında kabul edilemeyecek bir değişim meydana gelmesini ya da gıda maddesinin organoleptik özelliklerinde bir bozulma oluşmasını önleyecek derecede etkisiz olması gerektiğidir”.

… özel önlemlerin alınabileceği malzemeleri tanımlamaktadır:

  • Genel veya özel kirlilik limiti
  • Beli maddelerin seviyelerinin sınırlanması
  • Yetkili maddelerin listesi


Etiketleme şartlarını özetlemektedir: sembol “Bardak & Çatal“ ve/veya gıda ile temas notu.

Madelerin etiketleri hiçbir şart altında kullanıcıya veya hazırlayana yanlış bilgi vermeyecektir.

Gıda maddesine uyum beyanı:

Zorunlu üçüncü şahıs kontrolleri olmadan yapılan testlere dayalı olarak imalatçı tarafından belirlenmiştir. Bu husus AET sertifikası tanzim edildiğinde kontrol edilmez (Onay işlemi sonunda alınan sertifika).

Dolayısıyla bu görüntünün yorumu ile ilgili olarak büyük özen gösterilmelidir.

82/711 ve 85/572 sayılı Avrupa konsey direktifleri

Temel ilkeleri belirler ve gıda maddesi tipine bağlı olarak malzemelerin kirliliğinin kontrolü için kullanılan uyarıcıları tanımlar.

  • Her türlü gıda maddesi ile temas etmesi amaçlanan malzemeler aşağıdaki 3 madde kullanılarak test edilmelidir: %3 asetik asit, %10 etanol ve rafine zeytinyağı.
  • Belli gıda maddeleri ile temas etmesi amaçlanan malzemeler üç maddenin bir veya ikisi ile test edilmelidir (85/572/EEC sayılı direktifte yer alan tabloya bakınız). Zaman zaman asit yerine damıtık su kullanılır.
  • Zeytinyağı ile ilgili olarak: Bazı yağların kirliliği saf zeytinyağından daha az olacağı için ölçülen miktar gıda maddesine bağlı olarak 1 ile 5 arasında bir azaltma faktörüne bölünebilir. Yağlar için 5 değişik gıda maddesi evsafı özetlenmiştir.

Hukuki engellerin özeti

Tarımsal gıda maddeleri üreticisinin sorumluluğu:

Tek başlarına ürünlerinin sağlık kalitesinden kanunen sorumludurlar.

Son derece özel hukuki testler:

Yerel listede eldivenin tüm komponentleri öncelikli olarak gösterilmelidir.
Eldiven sonra işlenen gıda maddesi tipine bağlı olarak genel ve özel kirlilik itibariyle test edilmelidir.
ÖNEMLİ: Bir eldiven belli gıda maddelerinin işlenmesi için onaylanabilir, ancak diğerleri için onaylanmayabilir.

Eldivenler ile ilgili gıda maddesi beyanları yönetmeliklere tabidir:

Bir etiketin sadece sembol “Bardak & Çatal“ ile etiketlenmesi için tüm gıda maddeleri ile ilgili testleri geçmiş olması gerekir.
Bu sembol ile birlikte her zaman kullanıma ilişkin sınırlamalar da verilebilir.

ÖNEMLİ NOT: Hiçbir kanun tarımsal gıda üreticilerini sadece bu sembole “Bardak & Çatal“ sahip eldiven kullanmaları için zorlayamaz, ancak herhangi bir ürün kirlenmesi riskinden kaçınmak için işlenen gıda maddesine uygun standart testlerden geçmiş eldivenler kullanmalıdırlar.

 

İki diğer onay kategorisi: IFS & BRC

Uluslararası kanun ve standartlar ile birlikte (ISO 22000) Fransız, Alman ve İtalyan satış ve dağıtım federasyonları her şeyin ötesinde gıda güvenliğine uygulanan bir onay kategorisi geliştirmişlerdir: IFS (Uluslararası özellikler standardı).
IFS 6’nın (6. ve cari versiyon) amacı fiili çalışma şartlarını dikkate alarak üretimleri sırasında herhangi bir kirlilik olmadığının sağlanmasında üreticilere yardımcı olmaktır.
BRC (İngiliz Perakende Konsorsiyumu) hİngiltere için benzeri bir onay kategorisi geliştirmiştir (Gıda güvenliği global standardı).
IFS ve BRC gıda güvenliğini sürekli olarak iyileştirmek için sık sık revize edilmektedir.

Tedarikçilerini onaylamak için önemli perakende zincirleri tarafından yıllık bir denetim yapılmaktadır (IFS 6 / BRC).

  • Zorunlu ve tüm üretim tesislerine uygulanmaktadır: Temel uygulaması imalat prosesi sırasında gıda maddesi ile temas edebilecek her şeydir, bunun anlamı eldivendir.
  • Sürekli iyileşmeye dayanmaktadır: Eğer imalatçılar ilk denetimde standartlara uygun değil ise denetçiler iş yerini yeni baştan iyileştirmeyi üstlenirler gelecek yıllar.

Sembol "Bardak & Çatal" yeteri kadar kesin olmadığı için ve uygulaması harici bağımsız bir teşkilat tarafından kontrol edilmediğinden hem gıda maddeleri hem de çalışma şartları için uygun testler gerekmektedir.

MAPA Professionnel FoodExpert Serisi:

Kanuni şartlara uyan ve hiçbir engeli olmayan özel eldiven ürünleri

Eğer bir sembol "Bardak & Çatal" görüntüye gelirse, kullanımda açıkça sınırlamalar belirtilmiştir (--> Yönetmelik 1935/2004/EC).

88 sınıf gıda maddesi için hassas bir gıda temas sonucu sağlamaktadır
(--> Direktif 85/572/EEC).

Ulusal kanun ve yönetmelikleri dikkate almaktadır. 

Gıda temas uygunluğu ve karşılık gelen test sonuçları sertifikalarını temin etmektedir.